Cemhost.Tr.Gg | Kişisel Wep Sitesi
  PROTİSTA
 

PROTİSTA


Genel Özellikleri
 • Eukaryotik canlılardır
 • Tek hücreli ve koloni şeklinde yaşarlar
 • Serbest ve parazit yaşayanlar bulunur
 • Ototrof ve heterotrof olarak beslenenler bulunur
 • Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür
 • Eşeyli üreme konjugasyonla
 • Eşeysiz üreme bölünme ve tomurcuklanma ile gerçekleşir
 • Beslenme ve hareket organellerine göre sınıflandırılır

Kamçılılar

 • Tatlı sularda yaşarlar.
 • Kontraktil kofulları vardır
 • Beslenme ve hareketlerini kamçılarıyla yaparlar.
 • Kloroplast taşırlar.(Hem ototrof hem hetotrof beslenirler.)
 • Işığı algılayan göz lekesi sayesinde ışıklı ortamlara doğru hareket ederler.
 • Üremeleri amitozla gerçekleşir.
 • Besinlerini hücre ağzıyla alırlar

Kök ayaklılar

 • Belirgin şekilleri yoktur.
 • Serbest ve parazit olanları vardır.
 • Beslenme ve hareketlerini pseudopod (yalancı ayak) denen sitoplazmik uzantılarla yaparlar.
 • Tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful hücreye giren fazla suyu ve çözünmüş metabolik artıkları hücrenin dışına atar.
 • Bölünerek (Amitozla) çoğalırlar.
 • Beslenme bütün hücre yüzeyi ile gerçekleştirilir.
 • Madde alınımı ve dışa verilmesi difüzyon,osmoz ve Endositozla- Ekzositozla gerçekleştirilir.

Silliler

 • Tatlı sularda yaşarlar
 • Kontraktil kofulları vardır.
 • Beslenmelerini ve hareketlerini sillerle yaparlar.
 • Hücre zarı pelikula denen sert yapıdan oluşmuştur.
 • Pelikulada hareket organeli olarak siller ve korunma organelleri trikositler bulunur.
 • Pelikula hücreye şekil ve dayanıklılık verir.
 • Besinlerin alınımı hücre ağzı ile sindirim artıklarının atılımı ise hücre anüsüyle olur.
 • İki nucleus taşırlar

1-Macronucleus:Metabolizmadan (Beslenme,hareket,solunum,boşaltım,eşeysiz üreme vb.)
2-Micronucleus: Eşeyli üremede görev alır.

 • Üremeleri     

1-eşeysiz:Amitozla
2-eşeyli:Konjugasyonla gerçekleşir.

 • Dış uyarıları algılar ve yön değiştirerek tepki verirler.(Hücrede ön ve arkakavramı gelişmiştir.)

Parameciumda konjugasyon

 • Farklı özellikteki iki parameciunm yan yana gelirler
 • Aralarında sitoplazmik köprü (Plasmodezma) kurulur
 • Makronucleus ortadan kalkar
 • Mikronucleuslar mayoz geçirerek 4 tane haploid nucleus oluşturur
 • 4 nucleustan 3 tanesi ortadan kalkar
 • Kalan tek haploid nucleus mitozla iki nucleus oluşturur
 • Bu nucleuslardan biri kalıcı diğeri göçücü nucleustur
 • İki hücrenin göçücü nucleusları karşılıklı değiştirilir
 • Kalıcı nucleusla diğer hücreden gelen göçücü nukleuslar birleşerek diploid tek nucleus oluşur.
 • Oluşan diploid nukleus ard arda 3 mitoz geçirerek 8 nucleus oluşturur
 • Her bir hücre 2 sitokinez geçirerek 4 hücre oluşturur
 • Oluşan hücrelere nucleuslar ikişer ikişer dağılır
 • Konjugasyon yapan iki parameciumdan toplam 8 paramecium oluşur

Sporlular

 • Parazit yaşarlar.
 • Üremeleri sporla olur.(Metagenez görülür:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini ardışık takip etmesidir.)
 • Hareket organelleri yoktur.(amoboid hareket ederler.)
 • Besinlerini hazır aldıklarından besin kofuluları bulunmaz.
 • Hayvansal organizmaların vücudunda yaşadıklarından kontraktil koful taşımazlar.

Yaşam döngüsü

 • Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri anofel sokması ile sporozoitler (n) insan kanına geçer
 • Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler
 • Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri oluşturur
 • Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır.(Sıtma nöbetleri bu esnada görülür)
 • Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer, yada gametositlere dönüşür
 • Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer
 • Gametositler(n) burada ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n) haline gelirler
 • Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydanagelir
 • Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarınayerleşir
 • Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni)sporozoitleri oluşturur
 • Sporozoitler dolaşım sıvısı ile tükürük bezlerine taşınır ve döngü tamamlanır.

Not: Plasmodium malariada baskın döl haploidtir.Diploid aşama sadece zigot evresine indirgenmiştir.

Algler

 • Tek hücreli,koloni oluşturanlar ve çok hücreli olan gruplar vardır
 • Çok hücrelilerde kök,gövde,yaprak gibi oluşumlar yoktur
 • Çoğunlukla fotosentetiktir
 • Kloroplast ve farklı pigmentler de taşırlar
 • Eşeysiz üremeleri bölünme ,tomurcuklanma ve vejetatif üreme ile gerçekleşir.Eşeyli üreme de görülür
 • Suda veya sulu ortamlarda yaşarlar
 • Su ekosistemlerinin temel üreticileridir
 • Kloroplastlar e.r ler üzerine yerleşmiştir
 • Deniz,göl,kaplıca ve buzul suları gibi çok farklı ortamlara uyumlu gruplar bulunur
 • Bazı grupların aşırı çoğalması suyun özelliğinin bozulmasına ve diğer canlıların ölmesine neden olur
 • Selüloz hücre çeperi bulundururla

Önemi

 • Besin kaynağı olarak kullanılır
 • Hayvan yemi üretimi
 • Antibiyotik üretimi
 • Kimya sanayide kullanılır
 • Gübre üretimi
 • Kozmetik ve ilaç sanayide kullanılır
 • Minerel kaynağı olarak kullanılır
 • Ekosistemlerde düzenleme ve artıkların arıtımı amacı ile kullanılır

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=